5/10/16

OS NENOS E NENAS DE 6º VAN IR Á ENGLISH WEEK

Doce nenos e nenas de  6º curso de Educación Primaria van participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week,


 O lugar onde se realizará a actividade de inmersión lingüística "English week" será no Centro de Inmersión Lingüística Peares (Carballedo- Lugo)  do 23 ao 29 de outubro.
1. O obxectivo principal deste programa é proporcionar ao alumnado participante unha actividade de inmersión lingüística que lles permita mellorar as súas destrezas de com­prensión e expresión oral en lingua inglesa, a través de actividades non só académicas senón tamén de carácter cultural e/ou deportivo, que servirán de reforzo ao programa ordi­nario do currículo dos alumnos e das alumnas.
2. O desenvolvemento das actividades terá lugar en períodos semanais. O comezo da actividade terá lugar un domingo pola tarde e a saída o sábado seguinte pola mañá.
3. As actividades desenvolveranse entre os meses de novembro e decembro de 2016.
4. O contido dos cursos inclúe un programa de actividades académicas, de tempo libre e obradoiros. En calquera caso, a finalidade do programa é promover a convivencia entre o alumnado e a motivación pola comunicación en lingua inglesa, facendo uso de medios tecnolóxicos que favorezan a devandita aprendizaxe.

5. A metodoloxía será activa, lúdica e cooperativa; promoverá aprendizaxes significati­vas por parte do alumnado, incidindo na educación en valores democráticos e nos aspec­tos relacionados coa sustentabilidade e coñecemento do contorno.

No hay comentarios: